ناظر گلدن گیت#SADAF#
از on دی 19, 2018
7 views

#هر دو عاشق هر دو حیران نگاهیم
هر دو رنجور و شکسته از فراغیم
من نمیدانم که حکمت در چه بود
هر چه بود حکمت به چشمم مینهم
عاشقم من در رهش سر مینهم
عمر خود را مینهم در راه عشق
عشق لیلایم به اخر میکند جان از تنم
mehran
1396/8/24.