ناظر گلدن گیت#SADAF#
از on دی 23, 2018
150 views

#

#باران پاییزی من..............

دو فنجان قهوه
سفارش می دهم
و بی محابا دست هاے
تو را می گیرم
راحت باش !
هیچ کس ما را نخواهد دید
اینجا کافه ی
خیال مــن است ...